మర్యం కుమారుడైన మసీహ్ [మెస్సయ్య]యే అల్లాహ్ అని అన్నవారు నిశ్చయంగా అవిశ్వాసానికి పాల్పడినట్లే.వా ...

0 Comments

Originally posted 2014-05-15 20:03:04. ప్రశ్న : ముస్లింలు, ముస్లిమేతరుల్ని “కాఫిర్” ...

0 Comments