అరచేతిలో అంతర్జాలం

అరచేతిలో అంతర్జాలం

Originally posted 2015-09-02 09:09:59. నూతన టెక్నాలజీ ప్రతి ఒక్కరికీ అడుగు దూరంలో ఉన్న నేటి ఈ ఆ ...

ఉన్నత నైతిక ప్రమాణాల ఇస్లాం

ఉన్నత నైతిక ప్రమాణాల ఇస్లాం

Originally posted 2015-09-02 08:54:54. ప్రవర్తన ఓ అద్ధం. ఏ మనిషి ప్రతిబింబమయినా అందులోనే. ప్రవక ...

‘అభినవ చాచా’ అబ్దుల్‌ కలామ్‌

‘అభినవ చాచా’ అబ్దుల్‌ కలామ్‌

Originally posted 2015-09-01 20:21:11. భారతావని అనర్ఘ రత్నంగా, భావి తరానికి నిత్య స్ఫూర్తి ప్రద ...

కీచక క్రీడ – కింకర్తవ్యం

కీచక క్రీడ – కింకర్తవ్యం

Originally posted 2015-05-30 18:47:39. విద్యను ఒక పద్ధతి ప్రకారం నేర్పడానికి ఉపయోగ పడే వ్యవస్థన ...

కోరిక – భయం

కోరిక – భయం

Originally posted 2015-05-30 18:25:27. సహజంగా ప్రతి మనిషిలో కొన్ని కోరికలు ఉంటాయి.తన ఇంట సిరి త ...