హిందువులలో నిజ మార్గాన్ని పొందినవారు

ఇస్లాం మరియు హిందూ మతం

ఇతర మతాల్లో పుణ్య పురుషులు ఎవరిని ఆరాధించారు?

ఇతర మతాల్లో పుణ్య పురుషులు ఎవరిని ఆరాధించారు?

మర్యం కుమారుడైన మసీహ్ [మెస్సయ్య]యే అల్లాహ్ అని అన్నవారు నిశ్చయంగా అవిశ్వాసానికి పాల్పడినట్లే.వాస్తవా ...