”ఓ ప్రజలారా! మీ ప్రభువు తరఫు నుంచి మీ దగ్గరకు హితోపదేశం వచ్చేసింది. అది హృదయాలలో ఉన్న వ్యాధుల న ...

0 Comments

ఇతర మతాల మాదిరి ఒక వ్యక్తి తెగ పేరిట వెలసిన ధర్మం కాదు ఇస్లాం. ఎవరైనా సరే స్వచ్ఛ౦ద౦గా నిజ దేవుడ ...

0 Comments

Originally posted 2014-11-21 23:07:11.     తియ్యటి మరియు ఉప్పు నీళ్ళను వేరు చేసే అవరో ...

0 Comments

Originally posted 2014-06-28 15:31:06.   మానవాళికి విశ్వ ప్రభువు చేసిన మేళ్ళు అగణ్యం. మనిష ...

0 Comments