అద్భుతాల్లోకెల్లా అద్భుతం దివ్య ఖుర్‌ఆన్‌ మహత్యం

అద్భుతాల్లోకెల్లా అద్భుతం దివ్య ఖుర్‌ఆన్‌ మహత్యం

Originally posted 2014-06-28 15:31:06.   మానవాళికి విశ్వ ప్రభువు చేసిన మేళ్ళు అగణ్యం. మనిష ...

కారుణ్య గ్రంథం ఖుర్‌ఆన్‌

కారుణ్య గ్రంథం ఖుర్‌ఆన్‌

”ఓ ప్రజలారా! మీ ప్రభువు తరఫు నుంచి మీ దగ్గరకు హితోపదేశం వచ్చేసింది. అది హృదయాలలో ఉన్న వ్యాధుల న ...

ముస్లిం అంటే ఎవరు ? ఇస్లాం అంటే ఏమిటి ?

ముస్లిం అంటే ఎవరు ? ఇస్లాం అంటే ఏమిటి ?

ఇతర మతాల మాదిరి ఒక వ్యక్తి తెగ పేరిట వెలసిన ధర్మం కాదు ఇస్లాం. ఎవరైనా సరే స్వచ్ఛ౦ద౦గా నిజ దేవుడ ...

సాగర విజ్ఞాన శాస్త్రం – ఖుర్‌ఆన్‌

సాగర విజ్ఞాన శాస్త్రం – ఖుర్‌ఆన్‌

Originally posted 2014-11-21 23:07:11.     తియ్యటి మరియు ఉప్పు నీళ్ళను వేరు చేసే అవరో ...