దురాలోచన-దూరాలోచన

ప్రజల మధ్య, వ్యక్తుల మధ్య ఎక్కడయితే నవీన టెక్నాలజీ ద్వారా దూరాలు తగ్గాయో, అక్కడే వారి మధ్య దూరా ...

Read More

అజాన్‌ సందేశం

మనలో అజాన్‌ పలుకులు వినని వారు ఎవరుంటారు చెప్పండి! దివారాత్రుల్లో అయిదు సార్లు మనం అజాన్‌ పలుకు ...

Read More