.ఈ విశ్వం యావత్తూ ఇందులో ఉన్న సమస్తమూ విశ్వప్రభువు అయిన అల్లాహ్‌దే. ఆయనే సృష్టికర్త, పోష కుడు, ...

0 Comments

Originally posted 2015-03-23 17:45:28. సకలోకాల సృష్టికర్త ఒక్కడే. ఆయనొక్కడే సృష్టి చరాచరాలను పు ...

0 Comments

Originally posted 2015-03-23 17:20:37. అజ్ఞానం, అంధకారంలో మునిగి ఉన్న ఆ సమాజం జ్ఞాన కాంతులతో ప్ ...

0 Comments

Originally posted 2014-12-15 11:01:52. భూమ్యాకాశాలను వాటి మధ్య ఉన్న సమస్తాన్ని సృష్టించినవాడు, ...

0 Comments

Originally posted 2014-12-15 10:45:57. డా: జాకీర్ నాయక్ మనం విశాల దృష్టితో పరికించినట్ల యితే, ప ...

0 Comments