కలిసి నిలబడండి మీ హృదయాలు కలుస్తాయి

కలిసి నిలబడండి మీ హృదయాలు కలుస్తాయి

వరుసలు తీరి భుజానికి భుజం ఆనించి నిలబటం, ఒకే నాయకు(ఇమామ్‌)డ్ని అందరూ సమానంగా అనుసరించటం అపురూప ...

సభ్యతా సంస్కారాల సరోవరం నమాజు

సభ్యతా సంస్కారాల సరోవరం నమాజు

నమాజ్‌ విశ్వాస (ఈమాన్‌) మాధుర్యం. అది ఆత్మకు ఆహారం. హృదయానికి శాంతిని, నెమ్మదిని ఇచ్చే అరుదైన ...

ఆరాధన పరమార్థం

ఆరాధన పరమార్థం

‘‘నీవు మంచిని గురించి ఆజ్ఞాపించు, చెడును నివారించు లేదా అజ్ఞానికి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించు లేదా బా ...

ముస్లిం అంటే ఎవరు ? ఇస్లాం అంటే ఏమిటి ?

ముస్లిం అంటే ఎవరు ? ఇస్లాం అంటే ఏమిటి ?

ఇతర మతాల మాదిరి ఒక వ్యక్తి తెగ పేరిట వెలసిన ధర్మం కాదు ఇస్లాం. ఎవరైనా సరే స్వచ్ఛ౦ద౦గా నిజ దేవుడ ...

అజాన్‌ సందేశం

అజాన్‌ సందేశం

Originally posted 2015-03-23 18:39:30. మనలో అజాన్‌ పలుకులు వినని వారు ఎవరుంటారు చెప్పండి! దివార ...