శ్రమైక జీవనం

శ్రమైక జీవనం

ధర్మసమ్మత మయిన జీవనోపాధి కోసం మనం చేపట్టే ఏ వృత్తయినా ఉత్తమమ యినదే. అధర్మ సంపాదన ఉద్దేశ్యంతో చే ...

స్వేచ్ఛ మరియు ఇస్లాం

స్వేచ్ఛ మరియు ఇస్లాం

బానిసత్వం రెండు రకాలు. ఒకి: దేహపరమయిన బానిసత్వం – చాలా దేశాలు ఈ విధమయినటువిం బానిసత్వం నుండి ము ...

నైతికం-అనైతికం

నైతికం-అనైతికం

చట్టాలెన్నున్నా, ఎల్లలు ఎన్నున్నా, ప్రభు త్వాలు ఎన్నున్నా మానవులంతా ఒక్కటే, మాన వులందరి దైవం ఒక ...

న్యాయం మరియు ఇస్లాం

న్యాయం మరియు ఇస్లాం

తనవారు, పరాయివారు; తన జాతి, పరాయి జాతి; తన దేశం, పరాయి దేశం – ఇలా మానవుల మధ్య మానవ ప్రయోజనాల మధ ...

సత్య ధర్మంలో సమతా భావం

సత్య ధర్మంలో సమతా భావం

ల్లవాడని, తెల్లవాడని, ఆర్యుడని, ద్రావిడులని, ఆది ద్రావిడులని, అగ్ర వర్ణమని, అల్ప వర్ణమని, ఆ కుల ...