శాంతి నగరం మక్కా

శాంతి నగరం మక్కా

ప్రాంతాల్ని, దేశాల్ని, రాజ్యాల్ని సయితం అల్లాహ్‌ా నామరూపాల్లేకుండా చేెసే స్తాడు. ఒక్క మాటలో చెప ...

మహిమాన్విత నగరం మక్కా పురం

మహిమాన్విత నగరం మక్కా పురం

అది ఎంతో శుభప్రదమయినది సృష్టి మొత్తంలో కేవలం కాబా గృహ చుట్టు ప్రదక్షిణ చేయడం మాత్రమే సమ్మతించ బ ...

త్యాగం లేకుండా ఏ ఆశయమూ సిద్ధించదు

త్యాగం లేకుండా ఏ ఆశయమూ సిద్ధించదు

త్యాగం లేనిదే సమాజంలో అనురాగమూ లేదు, అనురక్తీ లేదు. మనుగడలో మమతలు పెరగాలంటే ప్రతి వ్యక్తీ ఎదుటి ...

మహారాధన మహోపదేశం

మహారాధన మహోపదేశం

ఈ మహారాధన కోసం వచ్చిన సుజనుల అణువణువునా భక్తిపారవశ్యాలు తొణికిసలాడుతుం టాయి. స్వేచ్ఛా జీవిగా వా ...

ముస్లిం అంటే ఎవరు ? ఇస్లాం అంటే ఏమిటి ?

ముస్లిం అంటే ఎవరు ? ఇస్లాం అంటే ఏమిటి ?

ఇతర మతాల మాదిరి ఒక వ్యక్తి తెగ పేరిట వెలసిన ధర్మం కాదు ఇస్లాం. ఎవరైనా సరే స్వచ్ఛ౦ద౦గా నిజ దేవుడ ...