తల్లిదండ్రుల నిద్రకు భంగం వాటిల్లకూడదని పాలు నిండిన పాత్రను చేతిలో పట్టుకొని రాత్రంగా వారి పాదా ...

0 Comments

నాన్న ఆఫీసు నుండి ఇంటి రాగానే ఆయన ఎంత అలసిసొలసి ఉన్నా టీవీ ముందర కూర్చున్నట్లే నాతో కూర్చోవాలి. ...

0 Comments

సంతృప్తి అన్నది ఏ ఒక్కదానితో, ఏ ఒక్క దశతో ముడి పడి ఉన్న అంశం కాదు. ఎందుకంటే సంతృప్తి అన్నది భౌత ...

0 Comments

Originally posted 2015-10-09 20:44:18. ప్రేమ – ఎన్నో హృదయాల, ఎన్నో జీవితాల కలయిక ప్రేమ. ప్రేమ ఎ ...

0 Comments

Originally posted 2014-09-06 19:33:01.   బాల్యం – జగం మరచిన నవ్వులు బాల్యం. చెరువుల్లో, చే ...

0 Comments