సాగర విజ్ఞాన శాస్త్రం – ఖుర్‌ఆన్‌

సాగర విజ్ఞాన శాస్త్రం – ఖుర్‌ఆన్‌

Originally posted 2014-03-19 17:50:29. తియ్యటి మరియు ఉప్పు నీళ్ళను వేరు చేసే అవరోధం ”రెండ ...

దివ్య ఖుర్‌ఆన్‌ మానవీయ జీవనికి ధర్మదాయి

దివ్య ఖుర్‌ఆన్‌ మానవీయ జీవనికి ధర్మదాయి

సర్వలోకాన్ని సృష్టించిన ఏకేశ్వరుడు అయిన అల్లాహ్‌ను మరచి ఎందరో దేవుళ్ళు ఉన్నారని తలచి, బహుదైవార ...

ఖురాన్ ఘనత

ఖురాన్ ఘనత

ఖుర్‌ఆన్‌ ఆవతరించి 1435సంవత్సరాలకు పై చిలుకు ఆవుతున్నా నాటి నుండి నేటి వరకు అది భిన్న జాతుల్ని, ...

కారుణ్య గ్రంథం ఖుర్‌ఆన్‌

కారుణ్య గ్రంథం ఖుర్‌ఆన్‌

”ఖుర్‌ఆన్‌ అది అల్లాహ్‌ వాక్కు, అంతిమ దైవప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (స) పై అవతరించిన అంతిమ దైవ గ్రంథం. ...

ఖుర్ఆన్ గ్రంథం ముహమ్మద్ (స) రచన కాదు

ఖుర్ఆన్ గ్రంథం ముహమ్మద్ (స) రచన కాదు

జనులు వ్రాసేటప్పుడు తప్పులు చేస్తుంటారు. అంటే అక్షరదోషాలు, వ్యాకరణం, వైరుధ్య ప్రకటనలు, అవాస్తవి ...