జకాత్‌ వ్యవస్థ

జకాత్‌ వ్యవస్థ

Originally posted 2014-06-28 15:23:52.   ఇస్లాం సౌధానికి ఉండే అయిదు మూల స్తంభాల్లో విశ్వాస ...

జకాత్‌ పూర్వ పరాలు

జకాత్‌ పూర్వ పరాలు

జకాత్‌ అంటే, శుద్ధత, శుభం, సమృద్ధి అన్న అర్థాలొస్తాయి. షరీ యతు పరిభాషలో జకాత్‌ ఓ ప్రత్యేక సంపదల ...

చిత్తశుద్ధి కలిగి చేసిన పుణ్యంబు…

చిత్తశుద్ధి కలిగి చేసిన పుణ్యంబు…

చిత్తశుద్ధితో, కేవలం అల్లాహ్‌ సంతోషం పొందే ఉద్దేశ్యంతో వ్యయపరిచేవారి వ్యయాన్ని మెట్ట ప్రదేశంలో ...

ముస్లిం అంటే ఎవరు ? ఇస్లాం అంటే ఏమిటి ?

ముస్లిం అంటే ఎవరు ? ఇస్లాం అంటే ఏమిటి ?

ఇతర మతాల మాదిరి ఒక వ్యక్తి తెగ పేరిట వెలసిన ధర్మం కాదు ఇస్లాం. ఎవరైనా సరే స్వచ్ఛ౦ద౦గా నిజ దేవుడ ...