ఇతర మతాల మాదిరి ఒక వ్యక్తి తెగ పేరిట వెలసిన ధర్మం కాదు ఇస్లాం. ఎవరైనా సరే స్వచ్ఛ౦ద౦గా నిజ దేవుడ ...

0 Comments

Originally posted 2014-03-19 17:50:29. తియ్యటి మరియు ఉప్పు నీళ్ళను వేరు చేసే అవరోధం ”రెండ ...

0 Comments