శాంతి సందేశం

శాంతి సందేశం

.ఈ విశ్వం యావత్తూ ఇందులో ఉన్న సమస్తమూ విశ్వప్రభువు అయిన అల్లాహ్‌దే. ఆయనే సృష్టికర్త, పోష కుడు, ...

పూర్వ ప్రవక్తల నోట ప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (స) వారి మాట

పూర్వ ప్రవక్తల నోట ప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (స) వారి మాట

ల్మాన్‌ ఫారసీ (ర). ఆయన జీవితంలోని అధికాంశం సత్యాన్వేషణలో గడిచింది. ఆయన తల్లి దండ్రుల నుండి సంక్ ...

ఇస్లాం కారుణ్య ధర్మం

ఇస్లాం కారుణ్య ధర్మం

Originally posted 2017-03-14 17:26:56. ఇస్లాం కారుణ్య ధర్మం. శాంతికి ప్రతీక. దివ్యావిష్కృతి దీప ...

మనిషి నిజదైవాన్ని గుర్తించాలి

మనిషి నిజదైవాన్ని గుర్తించాలి

ఈ మనిషి ఏమరుపాటుకు గురయి, తన కారుణ్య ప్రభువునే కాదంటున్నాడు. సృష్టితాలను దైవాలుగా నమ్మి ఆశ్రయి ...

విధిరాత నియమాలు-6

విధిరాత నియమాలు-6

సకల సృష్టికి మూలాధారం అల్లాహ్‌యే. ఆయన తన యుక్తినీ, ప్రణాళికను గురించి తన సృష్టితాలలో ఎవరికేది అ ...