కార్య నిపుణత మరియు ఇస్లాం

కార్య నిపుణత మరియు ఇస్లాం

పని పట్ల విషయ పరిజ్ఞానం కలిగి ఉండి, చేయాలన్న తపన, పూర్తయ్యే వరకూ అవిరళ కృషి, అంకిత భావంతో ఓ పన ...

భిన్నత్వంలో ఏకత్వం

భిన్నత్వంలో ఏకత్వం

నిరక్షరాస్యత సమస్యను అధిగమించిన మనం నిరుద్యోగ సమస్యను సయితం అధిమించాలి. శాంతి పతాకం ప్రపంచమంతా ...

దౌర్జన్యం ఎవరి విషయంలో జరుగుతుంది

దౌర్జన్యం ఎవరి విషయంలో జరుగుతుంది

Originally posted 2017-03-14 12:46:47. 1) అల్లాహ్‌ విషయంలో జరిగే దౌర్జన్యం: అల్లాహ్‌తోపాటు అన్య ...

దైవానికి నచ్చని గుణం దౌర్జన్యం

దైవానికి నచ్చని గుణం దౌర్జన్యం

దుర్మార్గుల్లో, దౌర్జన్యపరుల్లో పరమ దుర్మా ర్గుడు నిజ ఆరాధ్యుడయిన అల్లహ్‌ శాసన పరిధిలోకి రావడాన ...

తల్లిదండ్రుల సేవ

తల్లిదండ్రుల సేవ

తల్లిదండ్రుల నిద్రకు భంగం వాటిల్లకూడదని పాలు నిండిన పాత్రను చేతిలో పట్టుకొని రాత్రంగా వారి పాదా ...