మరింత ప్రేమనివ్వండి మరింత సమయమివ్వండి

మరింత ప్రేమనివ్వండి మరింత సమయమివ్వండి

Originally posted 2014-09-06 19:27:03.   ‘మనం, ఇంత కావాడానికే ఎంతో కాలం పట్టిందే! ఆ రోజా ప ...