అల్లాహ్ ఎవరు?

అల్లాహ్ భూమ్యాకాశాలకు మరియు సర్వానికి సృష్టికర్త. మీ సృష్టికర్త ను గురించి తెలుసుకొని, ఆతని ఆజ్ ...

Read More