నిరాశ నిషిద్ధం!

”మానవ మాత్రునికి ఒక లోయ నిండా బంగారం దొరికితే ఇంకో లోయ ఉంటే ఎంత బావుండు అంాడు. రెండు లోయల నిండా ...

Read More

శతమానం భవతి!

వందేళ్ళ జీవించడం గొప్ప కాదు. మరణించాక కూడా వందల సంత్సరాల పాటు గుర్తు పెట్టుకో గలిగేంతటి ఘన కార ...

Read More