న్యాయం అంటే హక్కుదారులకు వారి హక్కును ఉత్తమ పద్ధతిలో సగౌరవంగా అందేలా చేయడమే. ఆ విషయంలో ఇస్లాం ప ...

0 Comments

Originally posted 2016-01-17 11:45:32. సంతృప్తి అంటే తనకు లభించిన దానితో తృప్తి చెందుతూ,మరింత ఉ ...

0 Comments

Originally posted 2016-01-17 11:18:31. అన్ని రోజులూ మంచివే. అన్ని కాలాలూ మంచివే. మనం చేసే పనులు ...

0 Comments

X యే భారత్‌ దేశ్‌ హమారా కిస్కీి నజర్‌ లగీ ఇసే? ...

0 Comments

Originally posted 2016-01-17 10:06:05. ‘ఉభయ కుశలోపరి’ ఇచ్చట మేము క్షేమం…అచ్చట ...

0 Comments