ఖుర్‌ఆన్‌ మహిళా సాధికారత

ఖుర్‌ఆన్‌ మహిళా సాధికారత

Originally posted 2014-06-04 20:12:00.   మానవ సమాజపు సూక్ష్మ రూపమే కుటుం బం!ఈ కుటుంబ వ్యవస ...

ఇది పురుషాధిక్యత, పురుషాహంకార విధానం కాదా?

ఇది పురుషాధిక్యత, పురుషాహంకార విధానం కాదా?

Originally posted 2014-04-09 19:49:42. 1. ఇస్లాం పురుషులకు నలుగురు స్త్రీలను వివాహం చేసుకునే హక ...