మానవాళికి సందేశం

సకలోకాల సృష్టికర్త ఒక్కడే. ఆయనొక్కడే సృష్టి చరాచరాలను పుట్టించిన వాడు. ఆయన సృష్టి మొత్తాన్ని పో ...

Read More