దౌర్జన్యం ఎవరి విషయంలో జరుగుతుంది

దౌర్జన్యం ఎవరి విషయంలో జరుగుతుంది

Originally posted 2017-03-14 12:46:47. 1) అల్లాహ్‌ విషయంలో జరిగే దౌర్జన్యం: అల్లాహ్‌తోపాటు అన్య ...

దైవానికి నచ్చని గుణం దౌర్జన్యం

దైవానికి నచ్చని గుణం దౌర్జన్యం

దుర్మార్గుల్లో, దౌర్జన్యపరుల్లో పరమ దుర్మా ర్గుడు నిజ ఆరాధ్యుడయిన అల్లహ్‌ శాసన పరిధిలోకి రావడాన ...

తల్లిదండ్రుల సేవ

తల్లిదండ్రుల సేవ

తల్లిదండ్రుల నిద్రకు భంగం వాటిల్లకూడదని పాలు నిండిన పాత్రను చేతిలో పట్టుకొని రాత్రంగా వారి పాదా ...

నాకు టీవీలా జీవించాలనుంది!

నాకు టీవీలా జీవించాలనుంది!

నాన్న ఆఫీసు నుండి ఇంటి రాగానే ఆయన ఎంత అలసిసొలసి ఉన్నా టీవీ ముందర కూర్చున్నట్లే నాతో కూర్చోవాలి. ...

సంతృప్తి-అసంతృప్తి

సంతృప్తి-అసంతృప్తి

సంతృప్తి అన్నది ఏ ఒక్కదానితో, ఏ ఒక్క దశతో ముడి పడి ఉన్న అంశం కాదు. ఎందుకంటే సంతృప్తి అన్నది భౌత ...