ఆ ప్రకారం దేవుడు ఒక్కడే. సృష్టి ప్రక్రియలో ఆయనకు భాగస్వాములెవరూ లేరు. మానవుల మార్గదర్శకత్వానికి ...

0 Comments

Originally posted 2015-10-09 20:32:46. దైవ ప్రవక్త (స) ఇలా ప్రవచించారు: ”అతి త్వరలో ఓ కాలం రాన ...

0 Comments

Originally posted 2015-03-23 17:45:28. సకలోకాల సృష్టికర్త ఒక్కడే. ఆయనొక్కడే సృష్టి చరాచరాలను పు ...

0 Comments

Originally posted 2015-03-23 17:20:37. అజ్ఞానం, అంధకారంలో మునిగి ఉన్న ఆ సమాజం జ్ఞాన కాంతులతో ప్ ...

0 Comments

Originally posted 2014-12-15 11:01:52. భూమ్యాకాశాలను వాటి మధ్య ఉన్న సమస్తాన్ని సృష్టించినవాడు, ...

0 Comments